holterbrok

De regering heeft maatregelen genomen om het sterk stijgend aantal coronabesmettingen tegen te gaan.
In principe mogen we volgens de richtlijnen repeteren, maar om geen onnodig risico te lopen heeft het bestuur besloten om in ieder geval de komen de vier weken geen repetities te houden.

We zullen jullie op de hoogte houden wanneer het weer verantwoord is om met de repetities te starten.

Privacy Policy

Blaaskapel de Hölterbrök hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hölterbrök houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hölterbrök zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens voor communicatie:
Persoonsgegevens voor communicatie naar de leden worden door de de Hölterbrök  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de leden d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Hölterbrök de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Hölterbrök opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden  worden door  de Hölterbrök  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan het lidmaatschap.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {de Hölterbrök  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door de Hölterbrök opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Een centrale ledenadministratie bij de bond LBM.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn: de Hölterbrök bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens de Hölterbrök van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Blaaskapel de Hölterbrök
Secretariaat: Julianastraat 34
5951 CH  Belfeld
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het bestuur van de Hölter Brök bestaat uit:

Voorzitter:
Geert Gitmans
Pr. Frederikstraat16
5951 BS  Belfeld
077-4753022

Penningmeester:
Michel Metten
Leygraaf 192
5951 GZ  Belfeld
077-4751653

Secretaris:
Theo Heijnen
Julianastraat 34
5951 CH  Belfeld
077-4751709

Algemeen bestuurslid:
Dré Peeters
Leygraaf 58
5951 GV  Belfeld
077-4752684

Tom Schatorie
Leygraaf 72
5951 GW  Belfeld

 

Voor onderhoud en aanschaf van instrumenten verzamelen we al jaren oud ijzer. Heeft u oude metalen die u van plan bent weg te gooien neem dan contact met ons op. Bij voorkeur via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of stuur een SMS- of Whatsapp bericht naar: 0617816615. In overleg komen wij dan bij u langs om deze op te halen.
I.v.m. veiligheids- en milieu eisen kunnen lege zuurstof- en gasflessen, autobanden, koelkasten en vrieskisten niet worden meegenomen.

Contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat:

Theo Heijnen
Julianastraat 34
5951 CH  Belfeld
077-4751709

 

Rekeningnummer Hölter Brök: NL24 RABO 0105 4951 74